Pāriet uz galveno saturu

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs respektējam savu Klientu un citu datu subjektu tiesības uz viņu privāto informāciju un, lai attaisnotu viņu uzticību, apstrādājam viņu personas datus likumīgi un godprātīgi.
Mēs apkopojam tikai tos Klienta datus, kas ir nepieciešami MB Ambanas uzņēmējdarbības veikšanai un / vai apmeklējot, izmantojot, pārlūkojot Sabiedrības tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietne”). Mēs nodrošinām, ka mūsu savāktie un apstrādātie Klienta dati būs droši un tiks izmantoti tikai konkrētiem mērķiem.
Sniedzot mums savus personas datus, jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem, saprotat tos un piekrītat tos ievērot.

1. Pamatjēdzieni

1.1. Uzņēmums jeb Personas datu pārzinis ir izsekosanasierices.lv, kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kuras juridiskās personas kods ir 864333, juridiskā adrese ir Savanorių.159a, Viļņa, dati tiek apkopoti un glabāti Juridisko personu reģistrā, un ir izsekosanasierices.lv administrators.
1.2. Klients jeb Datu subjekts ir pilngadīga rīcībspējīga persona, t. i., fiziska persona, kas ir vecāka par 18 (astoņpadsmit) gadiem, vai nepilngadīga rīcībspējīga persona, kas ir vismaz 16 (sešpadsmit) gadus veca un ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu (izņemot emancipācijas gadījumu), kas izmanto Sabiedrības e-veikala Pakalpojumus, un kuras personas datus Sabiedrība apstrādā saskaņā ar šo Privātuma politiku, kā arī Lietuvas Republikas tiesību aktiem un citiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu tiesisko aizsardzību.
1.3. e-veikals ir Sabiedrības e-veikals izsekosanasierices.lv.
1.4. “Pakalpojumi” ir visi Sabiedrības sniegtie pakalpojumi.
1.5. “Personas dati” ir jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisku personu – datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai kuras identitāti var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz tādiem datiem kā personas identifikācijas numurs, viena vai vairākas personai raksturīgas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras vai sociālas īpašības.
1.6. “Personas datu apstrāde” ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem, neatkarīgi no tā, vai šāda darbība ietver vai neietver personas datu vākšanu, reģistrēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, klasificēšanu, grupēšanu, apkopošanu, pārveidošanu (pievienošanu vai grozīšanu), sniegšanu, izpaušanu, izmantošanu, loģiskās un / vai aritmētiskās darbības, izgūšanu, izplatīšanu, iznīcināšanu vai citādu darbību.
1.7. “Sīkdatne” ir atbilstošs fails ar unikālu identifikācijas numuru, kas tiek pārnests no e-veikala tīmekļa vietnes uz e-veikala apmeklētāja datora cieto disku, lai e-veikala administrators varētu atšķirt apmeklētāja datoru un apskatīt apmeklētāja aktivitātes e-veikalā, kā arī lai uzturētu pareizu e-veikala funkcionalitāti.
1.8. “Tiešais mārketings” ir prakse, kad pa pastu, pa tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem personām tiek piedāvātas preces vai pakalpojumi un / vai tiek noskaidrots to viedoklis par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.
1.9.Privātuma politika ir šis dokuments, kurā izklāstīti Personas datu apstrādes principi un noteikumi, izmantojot interneta veikala pakalpojumus.

2. Vispārīgi noteikumi

2.1. Klients pilnvaro Sabiedrību veikt visas personas datu apstrādes darbības šajā Privātuma politikā noteiktajā apjomā un nolūkos.
2.2. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē Personas datu apstrādi un aizsardzību, šo Privātuma politiku un Sabiedrības iekšējo Personas datu apstrādes kārtību.
2.3. Tiek uzskatīts, ka, veicot pirkumu interneta veikalā, Klients ir iepazinies ar Privātuma politikas aktuālo versiju un tai piekrīt. Ja Klients nepiekrīt Privātuma politikai vai kādai Privātuma politikas daļai, tad Klients neveic pasūtījumu un neiegādājas preci interneta veikalā.
2.4 Privātuma politika ir pieejama interneta veikalā, un to var izdrukāt jebkurā laikā. Privātuma politika var tikt grozīta, papildināta vai atjaunināta pēc Sabiedrības ieskatiem. Jaunā Privātuma politikas versija tiek publicēta interneta veikalā.
2.5. Klients interneta veikalā var veikt pasūtījumu bez reģistrēšanās, vai pēc reģistrēšanās interneta veikalā, izmantojot savu Profilu.
2.6. Veicot sākotnējo reģistrāciju interneta veikalā, izmantojot Profilu, Klientam ir jānorāda sava e-pasta adrese un jāizveido droša Parole, kā arī interneta veikalam jāsniedz precīzi Personas dati. Klients ir atbildīgs par to pareizību.
2.7. Interneta veikalā izmantojot Pakalpojumus vai veicot pirkumus, Klientam vienmēr ir jāsniedz precīzi Personas dati , un viņš ir atbildīgs par to pareizību.
2.8. Klientam ir tiesības jebkurā laikā mainīt un papildināt Profilā esošos Personas datus vai sazināties ar e-veikalu un lūgt Profilu dzēst.
2.9. Klients nedrīkst izpaust Paroli trešajām personām un apņemas to glabāt drošībā; pretējā gadījumā Klients uzņemas visu ar to saistīto atbildību.
2.10. Sabiedrībai ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt, grozīt vai papildināt Privātuma politiku. Privātuma politikas grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t. i., no dienas, kad tie publicēti interneta veikalā.

3. Personas datu vākšana, apstrāde un glabāšana

3.1. Uzņēmums respektē katra Klienta tiesības uz privātumu. Klienta personas dati (t. i., vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, vecums / dzimšanas gads, maksājumu informācija (bankas konta numurs, maksājuma veids u. c.), pirkumu vēsture un, ar Klienta piekrišanu, vecums, dzimums, dzimšanas datums, dzīvesvieta) tiek vākti un apstrādāti šādiem mērķiem:
3.1.1. e-komercijas nolūkos tiek apstrādāti šādi Personas dati: vārds, uzvārds, dzīvesvieta (adrese), pirkumu vēsture (iegādāto preču veidi, iztērētās summas), tālruņa numurs, e-pasta adrese;
3.1.2. tiešās tirgvedības nolūkos tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese;
3.1.3. elektronisko pieprasījumu administrēšanas un tiešā mārketinga nolūkos tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, adrese, dzimums, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
3.1.4. telefonsarunu ierakstīšanai e-komercijas kontekstā, piekrišanas saņemšanai personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, līgumsaistību izpildei, līgumisko pretenziju un strīdu risināšanai, kā arī pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai  tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, telefona sarunu ieraksts.
3.2. Klientam kā Datu subjektam ir šādas tiesības saistībā ar Klienta Personas datu apstrādes procedūrām:
3.2.1. vērsties pie Sabiedrības ar lūgumu sniegt informāciju par to, vai Sabiedrība apstrādā viņa / viņas personas datus, un, ja apstrādā, piekļūt apstrādātajiem personas datiem;
3.2.2. pieprasīt Sabiedrībai labot savus personas datus un /v ai apturēt šādu personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, ja pēc iepazīšanās ar personas datiem tiek konstatēts, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;
3.2.3. pieprasīt Sabiedrībai dzēst viņa / viņas personas datus, kas tiek apstrādāti tikai ar viņa / viņas piekrišanu, ja Klients atsauc attiecīgo piekrišanu. Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, ja personas dati, kurus pieprasīts dzēst, tiek apstrādāti arī uz cita juridiskā pamata, piemēram, apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai piemērojamos tiesību aktos noteikta pienākuma izpildei;
3.2.4. ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, piemēram, uz laiku, kura laikā Sabiedrība izvērtēs, vai Klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu;
3.2.5. saņemt personas datus, kurus viņš / viņa ir sniedzis / sniegusi un kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa / viņas piekrišanu vai līguma izpildei, rakstveidā vai plaši izmantotā elektroniskā formā, un, ja iespējams, pārsūtīt šos datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);
3.2.6. iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja personas datu apstrādes pamatā ir leģitīmas intereses, tostarp profilēšana tiešā mārketinga nolūkos (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšana vai piedalīšanās aptaujās);
3.2.7. jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos;
3.2.8. sazināties ar Valsts datu aizsardzības inspekciju, ja neizdodas atrisināt jautājumu ar Sabiedrību.
3.3 Klienta Personas dati netiek izpausti trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:
3.3.1. ja ir saņemta Klienta piekrišana, kā norādīts šajā Privātuma politikā;
3.3.2. personas dati elektroniskās komercijas nolūkos tiek sniegti Partneriem, kuri sniedz pakalpojumus Sabiedrībai saistībā ar Sabiedrības darbību;
3.3.4. kompetentajām iestādēm Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
3.4. Klients ir informēts par savām tiesībām iebilst pret savu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, t. i., Klientam ir tiesības iebilst nekavējoties vai vēlāk.
3.5. Ja Klients nepiekrīt Privātuma politikai, Klients nevarēs izmantot interneta veikala pakalpojumus.
3.6. Sabiedrība īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu Personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

3.7. Sabiedrības piemēroto Personas datu aizsardzības pasākumu līmenis atbilst Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām. Klienta personas dati tiek šifrēti, sākot ar to autorizācijas brīdi interneta veikalā. Pirkuma procedūra tiek veikta, izmantojot https:// protokolu. Piekļuve personas datiem ir atļauta tikai Sabiedrības pilnvarotām personām.
3.8. Klients piekrīt, ka gadījumos, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar kompetento iestāžu norādījumiem un / vai Klienta Personas dati varētu būt izmantoti nelikumīgas darbības veikšanai, vai ja ir pamatotas aizdomas par identitātes zādzību, par kuru kompetentās tiesībaizsardzības iestādes veic pirmstiesas izmeklēšanu, vai ja ir citi likumīgi iemesli vai mērķi, Klienta Personas dati tiek glabāti Sabiedrības serveros ilgāku laiku, nekā noteikts Privātuma politikā.
3.9. Saņemot Datu subjekta norādījumu vai pieprasījumu saistībā ar Personas datu apstrādi, Sabiedrība ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz Klientam atbildi, ar kuru vai nu apmierina pieprasījumu / norādījumu, vai argumentēti atsakās to darīt. Ja Datu subjekts to pieprasa, atbilde jāsniedz rakstiski.
3.10. Lai Sabiedrība varētu Klientam interneta veikalā piedāvāt pilnvērtīgus pakalpojumus, Klienta datorā (ierīcē) tiek saglabāta informācija (sīkdatnes), kas tiek izmantota, lai identificētu Klientu kā iepriekšējo Interneta veikala lietotāju, apkopotu statistiku par Interneta veikala apmeklētību un informāciju par iepirkumu grozu. Klients jebkurā laikā var dzēst dažas vai visas sīkdatnes, kā aprakstīts saitē ar informāciju par sīkdatnēm tīmekļa vietnē.